پروژه عظیمیه

کاشت میلگرد

در این پروژه ساختمان در جهت جنوب معادل ۴سانتیمتر و در جهت غرب معادل ۹سانتی متر دچار نشست نامتقارن شده است.