پروژه مقاوم سازی سازه

شمع بتنی
اصلاح نشست سازه
نشست نامتقارن

آدرس: 

کرج جاده چالوس، شهرستانک